පුරාවිද්‍යා උරුමයන් සහිත ස්ථාන සඳහා විද්‍යුත් ප්‍රවේශපත්‍ර මිලදී ගැනීමපිවිසීම සඳහා දැනටමත් ඔබ සතුව ඇති පහත සඳහන් අනන්‍යතාව තහවුරු කරන සැපයුම්කරුවන්ගේ පරිශීලක ගිණුමක් භාවිතා කරන්න.
ඔබගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීම අවශ්‍යවන්නේ මෙම ඉ-සේවාවට අදාල ගණුදෙනුව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා පමණි. මෙම පද්ධතිය විසින් ඔබගේ නම සහ ඉ-තැපැල් ලිපිනය පමණක් අනන්‍යතාව තහවුරු කරන සැපයුම් කරුවන් වෙතින් ලබා ගනු ලැබේ.

කරුණාකර සහතික කිරීමේ ප්‍රතිපාදකයෙක් තෝරාගන්න